ورود به حساب کاربری

آیا کمپرسور هم مانند دیگر وسایل مطب می تواند خود منبع آلودگی های میکروبی باشد